JavaScript DB

What you get is what you see!

In Catalan:

Barcelona, 11 de Febrer 2005 08:11h

Vaig començar aquest projecte perquè més d'una vegada havia tingut la necessitat de tenir un minimotor de bases de dades per poder executar d'una forma pseudo dinàmica uns continguts estàtics.

En principi el projecte va ser molt ambiciós, però actualment he tocat més de peus a terra, ja que si sobrecarreguem el JavaScript el navegador i la navegació poden veure's molt afectats.

Segurament avançarem en el projecte, però de moment vull arreglar un parell de cosetes entre elles un bug, que quan fas una 'JOIN' perd el fil de JavaScript.

Modificació:Ja funcionen multiples JOINs, LEFT i RIGHT joins.

Espero que tot això us serveixi d'alguna cosa. Si voleu podeu fer-me arribar els vostres comentaris al meu correu agusti _at_ biruji _punt_ org

In Spanish:

Barcelona, 11 de Febrero 2005 08:11h

Comencé este proyecto, porque en más de una ocasión había necesitado tener un minimotor de bases de datos para poder ejecutar de una forma pseudo dinámica unos contenidos estáticos.

Al principio del proyecto fui muy ambicioso, pero actualmente he entendido que si sobrecargamos el JavaScript el navegador y la navegación se pueden ver muy afectadas negativamente.

Seguramente avanzaré en el proyecto, pero de momento quiero arreglar un par de bugs, entre ellos que si utilizas una 'JOIN' se pierde el JS.

Modificación:Ya funcionan multiples JOINs, LEFT y RIGHT joins.

Espero que todo esto os sirva para algo. Si queréis podéis hacerme llegar vuestros comentarios a mi correo agusti _at_ biruji _punto_ org

In English:

Barcelona, February the 11th, 2005 08:11h

I began this project because more than once I needed some tiny database engine to execute pseudodinamically, some estatic content.

I was too ambitious at first, but I've gradually understood that by overloading the JavaScript interpreter, the web browser performance, and thus the user experience, was affected quite negatively.

I plan to keep updating the project, but for now I just want to fix a couple of bugs, i.e. using a 'JOIN' statements could break the JS.

Update:Now, you can use multiple JOINs, LEFT and RIGHT joins